URL:
Text:
Name:
Email:
Name
Email-Adresse
Homepage
Land

Admin Login

Benutzername
Passwort
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735  
 (140) Karma aus Liechtenstein schrieb am 12. Aug 22, 15:59 
Sàng l_c tr__c sinh là gì?
Sàng l_c tr__c sinh là các lo_i th_m khám, xét nghi_m mà b_n ___c bác s_ ch_ __nh ho_c b_n có th_ l_a ch_n làm trong khi mang thai.


Sàng l_c tr__c sinh bao g_m:


_ Các lo_i xét nghi_m sàng l_c di truy_n __ xác __nh em bé có nguy c_ m_c m_t s_ b_nh lý hay các b_t th__ng v_ s_ l__ng nhi_m s_c th_ nh_ h_i ch_ng Down hay không. Nhóm xét nghi_m này th__ng ___c bác s_ ch_ __nh cho b_n làm _ quý 1 ( 3 tháng __u) ho_c quý 2 ( 3 tháng gi_a) thai k_ t_ d_ nh_ Double test, Triple test, NIPT_ Các xét nghi_m này ch_ __a ra nguy c_ m_c, không có giá tr_ ch_n _oán. Tr__ng h_p k_t qu_ nh_n ___c là nguy c_ cao, thai ph_ s_ ___c tham m_u là các xét nghi_m ch_n _oán xác __nh nh_ ch_c _i hay sinh thi_t gai rau._ Nhóm xét nghi_m bình th__ng khác __ xác __nh các b_nh lý có th_ _nh h__ng __n s_c kh_e c_a thai ph_, thai k_, em bé nh_ nghi_m pháp dung n_p ___ng huy_t __ xác __nh b_nh lý ti_u ___ng thai k__

_ Các xét nghi_m khác trong tr__ng h_p thai ph_ có nguy c_ cao ví d_: test sàng l_c nguy c_ ti_n s_n gi_t, lao_

_ siêu thanh hình thái thai nhi phát hi_n d_ t_t thai nhi vào các m_c quan tr_ng t_i tu_n 12, 22, 33 thai k_.

Trong bài này chúng tôi s_ nói k_ v_ các ph__ng pháp sàng l_c di truy_n tr__c sinh. Theo các th_y thu_c s_n khoa, sàng l_c di truy_n tr__c sinh nên ___c ti_n hành _ h_t th_y các n_ gi_i mang thai. __c bi_t là nhóm _àn bà mang thai có nguy c_ cao nh_ ph_ n_ ngoài 35 tu_i, ph_ n_ t_ng b_ s_y thai, s_c kh_e y_u, gia _ình có ti_n s_ d_ t_t di truy_n, v.v.


Các ph__ng pháp sàng l_c di truy_n tr__c sinh
th_c hành sàng l_c di truy_n tr__c sinh hi_n có r_t nhi_u ph__ng pháp ph_ thông. M_i ph__ng pháp l_i có nh_ng _u th_ riêng trong vi_c _ánh giá nguy c_ c_a em bé . Các ph__ng pháp sàng l_c ph_ quát có th_ k_ __n nh_: Double Test, Triple Test, NIPT, v.v_


Ph__ng pháp xét nghi_m Double Test, _ây là ph__ng pháp sàng l_c k_t h_p k_t qu_ xét nghi_m máu c_a m_ và các d_u hi_u trên siêu âm _o nang noãn ( https://eileclinic.vn/tim-hieu-nguyen-tac-va-loi-ich-cua-sieu-am-do-nang-noan ) âm giúp __a ra nguy c_ m_c m_t s_ b_t th__ng v_ s_ l__ng nhi_m s_c th_ c_a thai nhi nh_: các h_i ch_ng Down, h_i ch_ng

Patau, h_i ch_ng Edward, _ây là nh_ng h_i ch_ng mà em bé có kh_ n_ng s_ng sau sinh nh_ng s_ ch_m phát tri_n v_ trí óc và kèm các d_ t_t b_m sinh t_i các c_ quan.

Th_ hai, là ph__ng pháp xét nghi_m Triple Test, _ây c_ng là ph__ng pháp xét nghi_m máu ph_ bi_n trong sàng l_c tr__c sinh. Ph__ng pháp ___c làm vào tu_n th_ 16 c_a thai k_, Triple test _ánh giá nguy c_ c_a thai nhi m_c m_t s_ h_i ch_ng nh_ Down, Edward, Patau và d_ t_t h_ _ng th_n kinh.


Th_ ba, là ph__ng pháp xét nghi_m NIPT, _ây là ph__ng pháp sàng l_c các th_t th__ng v_ s_ l__ng th_ nhi_m s_c c_a thai nhi ___c cho là hi_n __i nh_t hi_n hay v_i nhi_u _u th_ v__t tr_i. Theo _ó, ph__ng pháp NIPT có th_ xác __nh 99% các y_u t_ th_t th__ng v_ th_ nhi_m s_c và gen di truy_n phê chu_n phân tích ADN.


t_i sao c_n làm sàng l_c di truy_n tr__c sinh?
Sàng l_c tr__c sinh 3 Sàng l_c tr__c sinh và nh_ng _i_u m_ b_u c_n bi_t

Sàng l_c tr__c sinh mang __n nhi_u ích l_i thi_t th_c

dù r_ng có nh_ng l_i ích khôn cùng thi_t th_c song hi_n gi_ nhi_u m_ b_u v_n b_n kho_n có nên làm sàng l_c thai nhi tr__c sinh hay không. Trên th_c t_i có nhi_u lý do __ các m_ b_u nên và c_n làm sàng l_c di truy_n tr__c sinh.


__ bé có s_c kh_e th_ ch_t và ý th_c t_t nh_t
Trong khi _ó __i v_i tr__ng h_p tr_ có nguy c_ b_ d_ t_t cao ___c sinh ra, nh_ nh_ng k_t qu_ khám sàng l_c mà th_y thu_c có th_ __a ra nh_ng l_i khuyên t_t nh_t cho ba má. T_ _ó, __ có nh_ng bi_n pháp hi_u qu_ nh_m c_i thi_n s_c kh_e và t_o _i_u ki_n phát tri_n cho tr_ m_t cách th__ng nh_t trong t__ng lai.
Do _ó sàng l_c tr__c sinh có ý ngh_a quan y_u giúp tr_ sau sinh có ___c s_c kh_e th_ ch_t và tinh th_n t_t nh_t.

__ b_ m_ yên tâm su_t thai k_

H_n h_t, sàng l_c thai nhi tr__c sinh mang __n s_ yên tâm cho cha m_ su_t thai k_. Vi_c m_ b_u có ___c tâm lý _n __nh s_ b_o __m cho thai nhi phát tri_n trong _i_u ki_n t_t nh_t.

th_i kh_c t_t nh_t __ làm sàng l_c tr__c sinh
Ti_n hành sàng l_c thai nhi tr__c sinh mu_n có hi_u qu_ c_n b_o __m _úng th_i _i_m làm xét nghi_m. Trên th_c t_i, m_i ph__ng pháp s_ có m_t th_i _i_m phù h_p, cho k_t qu_ xác th_c nh_t.

ch_n _oán tr__c sinh 2 Sàng l_c tr__c sinh và nh_ng _i_u m_ b_u c_n bi_t

M_i ph__ng pháp sàng l_c có th_i _i_m th_c hành khác nhau

tr__c tiên, v_i ph__ng pháp xét nghi_m Double Test nên ___c th_c hi_n trong tu_i thai nhi ___c t_ 11 _ 13 tu_n tu_i, th_i kh_c t_t nh_t là tu_n th_ 12. Vi_c th_c hành xét nghi_m Double Test vào _úng th_i kh_c t_t nh_t, giúp vi_c phát hi_n h_i ch_ng Trisomy 13 gây s_t môi, h_ hàm,_ có k_t qu_ ch_n _oán chu_n xác cao nh_t.Ti_p __n, v_i ph__ng pháp xét nghi_m Triple Test ___c bác s_ khuy_n cáo nên th_c hi_n trong tu_i t_ 15 _ 22 tu_n tu_i c_a thai nhi, th_i _i_m t_t nh_t là khi thai nhi ___c 16 _ 18 tu_n tu_i. N_u xét nghi_m Triple Test ___c th_c hành vào th_i kh_c t_t nh_t s_ cho ra ___c nh_ng ch_n _oán chính xác v_ các d_ t_t can d_ __n th_t th__ng c_a nhi_m s_c th_, nh_t là d_ t_t _ng tâm th_n.

__i v_i ph__ng pháp NIPT _ xét nghi_m sàng l_c tr__c sinh không xâm l_n, th_i kh_c t_t nh_t __ th_c hành là t_ tu_n thai th_ 10. _ây là ___c coi là ph__ng pháp sàng l_c thai nhi tr__c sinh v__t tr_i v_ th_i kì có th_ th_c hi_n s_m và phát hi_n ___c nhi_u lo_i h_i ch_ng d_ t_t b_m sinh h_n các ph__ng pháp khác.Ngoài vi_c tìm hi_u nh_ng thông tin c_n b_n v_ sàng l_c tr__c sinh, các m_ b_u còn c_n __c bi_t __ ý __n các __a ch_ __ th_c hi_n các xét nghi_m. hi_n nay, ngoài các b_nh vi_n ph_ s_n l_n, sàng l_c thai nhi tr__c sinh hoàn toàn có th_ ___c th_c hi_n m_t cách hi_u qu_, an toàn t_i các phòng khám s_n khoa uy tín.

V_i __i ng_ bác s_, k_ thu_t viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghi_m, Eile Clinic b_o __m th_c hành các ph__ng pháp sàng l_c tr__c sinh b_ng các k_ thu_t tân ti_n nh_t. T_ _ó, Eile Clinic giúp các m_ b_u d_ dàng phát hi_n s_m các d_ t_t _ thai nhi có th_ có và __a ra nh_ng l_i khuyên h_u ích giúp m_ b_u có nh_ng bi_n pháp ch_m nom hi_u qu_ trong thai k_. 

 (139) Sasha aus Germany schrieb am 12. Aug 22, 15:53  http://cosmostech.eu/technologyadvances/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=523541
Schoene Webseite, ich komme sicher mal wieder vorbei.


Here is my blog: ___ _____ _____ ( http://cosmostech.eu/technologyadvances/index.php/?option=com_k2&view=itemli- st&task=user&id=523 ) 

 (138) Stepanie aus Liechtenstein schrieb am 12. Aug 22, 15:37 
Zufaellig bin ich auf eurem Portal gelandet und muss sagen, dass mir diese vom Design und den Informationen richtig gut gefaellt.


Also visit my homepage :: bu ücretsiz _eyleri çevrimiçi bul ( https://malnaja7.com/user/duckwillow59

 (137) Rudolf aus Luxembourg schrieb am 12. Aug 22, 15:02  http://court.tosontsengel.za.gov.mn/user/tammonccif
Wollte Dir einfach mal in diesem Gaestebuch einen Gruss hinterlassen.

Feel free to visit my web-site - pratite ove informacije ( http://court.tosontsengel.za.gov.mn/user/tammonccif

 (136) Tesha aus Liechtenstein schrieb am 12. Aug 22, 14:59 
Ich bin gerade zufaellig auf Ihrer Homepage gelandet (war auf der Suche nach einer anderen Homepage).
Ich moechte diese Seite nicht verlassen, ohne Dir ein Lob zu dieser gut strukturierten und schick designten Page zu hinterlassen! 

 (135) Jill aus Luxembourg schrieb am 12. Aug 22, 14:53 
Ich wollte einfach einen netten Gruss da lassen. Bin gerade auf eure Seite gestossen. 

 (134) Eduardo aus Luxembourg schrieb am 12. Aug 22, 14:43 
Zufaellig bin ich auf eure Seite gelandet und muss sagen, dass mir diese vom Design und den Informationen richtig gut gefaellt. 

 (133) Mona aus Switzerland schrieb am 12. Aug 22, 14:41 
Super Seite, ich komme sicher mal wieder vorbei.


Here is my blog; bunu ücretsiz çevrimiçi hale getir ( https://jy58tz.com/home.php?mod=space&uid=213000

 (132) Cortney aus France schrieb am 12. Aug 22, 14:41  http://relysys-wiki.com/index.php?title=jasa_view_ytube_Aman_beli_subscribe_ytube_Permanen
Nette Website. Vielen Dank.

Also visit my web blog - công c_ mi_n phí tr_c tuy_n ( http://relysys-wiki.com/index.php?title=jasa_view_ytube_Aman_beli_subscribe_ytub- e_Perma ) 

 (131) Shana aus Luxembourg schrieb am 12. Aug 22, 14:26 
Hallo, Ich finde den Aufbau der Seite klasse. Macht weiter so. 

Login - Guestbox 0.95